Slogan
Sekerishosting

Sekeris Supply & Support

Sekeris Supply & Support hierna te noemen als verkoper.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van verkoper, zowel terzake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.
1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze op voorhand af, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Opdrachten gelden eerst als door verkoper aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.
2.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezegging door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Verkoper behoud zich het recht zonder opgaaf van redenen een bestelling niet te accepteren.

Artikel 3: Annuleren

Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van verkoper onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.
4.3 Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% zijn geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is verkoper gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te staken, waarbij betalingsverplichting voor opdrachtgever blijft bestaan.

Artikel 5: Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling voorad te geschieden middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bankafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Artikel 6: Rente en kosten

6.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 2,0% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente,door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 7: Levering

Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen verkoper aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn.

Artikel 8: Ruilen/Retourneren

Omdat het hier virtuele producten en/of diensten betreft is dit niet van toepassing.

Artikel 9: Transport en risico

Omdat het hier virtuele producten betreft is er geen sprake van een fysieke verzending.
Onze verantwoording strekt zich hier dan ook niet verder dan ervoor te zorgen dat U de juiste gegevens ontvangt om gebruik te kunnen maken van de diensten die U afneemt.

Artikel 10: Garantie

Omdat het hier virtuele producten en/of diensten betreft is de garantie beperkt tot het leveren van de diensten gedurende de periode dat hiervoor betaald is.
Voor de uitvoering hiervan is verkoper gedeeltelijk afhankelijk van derden en het niet leveren van een dezer partijen wordt als overmacht beschouwd.
Er wordt ten alle tijden naar gestreefd een onderbreking in de beschikbaarheid binnen 24 uur op te lossen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

- Opdrachtgever dient er altijd rekening mee te houden dat data verloren kan gaan. Vanwege de mogelijkheid van verlies van gegevens dient de opdrachtgever altijd zelf zorg te dragen voor alle mogelijke back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan verkoper ter beschikking worden gesteld.
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van correcte contactgegevens, waaronder het zogenaamde alternatief e-mailadres, dat verkoper nodig heeft om met opdrachtgever contact te onderhouden.
- Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever, of van iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade-veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van een maand.
Indien de in de in dit artikel genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens verkoper, zal opdrachtgever verkoper hiervan vrijwaren. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie et cetera.

Verkoper is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan verkoper niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan verkoper.

Artikel 12: Opzeggen

Opzeggen doet u via e-mail of brief, waarbij de ontvangstbevestiging van uw opzegging als opzegdatum geldt.
Domeinnamen en hostingpakketten:
Het betreft jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden.
Opzeggen ten minste 1 maand vóór de verlenging.
Resellers:
Het betreft jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden.
Opzeggen ten minste 1 maand vóór de verlenging.

Artikel 13: Domeinnaam registratie

Verkoper zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam aanvragen, of verhuizing voor u regelen. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal verkoper alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Artikel 14: Verplichtingen afnemer

Afnemer zal door het gebruik van de dienst(en) van verkoper geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer zich onthouden van discriminatie en intimidatie, geen IRC installeren op onze server, zich onthouden van spamming, hacking of het verspreiden van virussen. Afnemer zal niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van verkoper wordt verhinderd of kan worden verhinderd.
Indien afnemer, naar het oordeel van verkoper, handelt in strijd met de voorwaarden, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van verkoper, is verkoper gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is.
Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan verkoper worden vestrekt. Indien verkoper onverhoopt mocht constateren dat wordt gehandeld in strijd met met onderhavige voorwaarden, is verkoper gerechtigd (de account van) de afnemer te blokkeren, waarbij betalingsverplichtingen blijven bestaan.

Artikel 15: Privacy

Verkoper onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij verkoper krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak of ons bedrijfsgericht inzicht daartoe verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Nederlandse Wet, internationale verdragen of onze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door ons gewijzigd worden indien dit noodzakelijk is.

Indien een van de artikelen op wettelijker gronden ongeldig wordt verklaard blijven de overblijvende artikelen onverminderd van kracht.
Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 15-11-2009